top of page

PRIVATUMO POLITIKA

Privatumo politikos tikslas – informuoti kaip yra renkami ir tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys, paaiškinti, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

 

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

 

UAB „Meretum“ vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

 

asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai;

asmens duomenys nuolat atnaujinami;

asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai;

asmens duomenis tvarko tik tie Įmonės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas, arba tinkamai įgalioti duomenų tvarkytojai.

 

SĄVOKOS

Duomenų valdytojas – UAB „Meretum“ (toliau – Įmonė), juridinio asmens kodas 305652148, buveinės adresas Alberto Telyčėno g. 36, LT-08431 Vilnius, el. paštas info@meretum.lt.

Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Įmonė. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Įmonės veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Įmonės interneto svetainėse, Facebook puslapiuose ir pan. (toliau – Svetainė). Įmonė užtikrina, kad renkami ir apdorojami asmens duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).

Sutikimas – bet koks laisva valia ir sąmoningai duotas patvirtinimas, kuriuo duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu.

 

ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

Asmens duomenis duomenų subjektas pateikia pats. Duomenų subjektas kreipiasi į Įmonę, registruojasi paslaugoms, naudojasi Įmonės teikiamomis paslaugomis, perka paslaugas, palieka komentarus, užduoda klausimus, kreipiasi į Įmonę prašant suteikti informaciją ir pan.

Asmens duomenys gaunami duomenų subjektui lankantis Įmonės svetainėje. Duomenų subjektas pildo joje esančias formas, arba dėl kokios nors priežasties palieka savo kontaktinius duomenis ir pan.

Asmens duomenys gaunami sutikimo pagrindu. Tais atvejais, kai duomenų subjektas yra išreiškęs pageidavimą gauti informaciją arba išsakyti nuomonę apie konkrečias paslaugas, asmens duomenys gali būti tvarkomi, siekiant užtikrinti duomenų subjektui reikalingos informacijos pateikimą. Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti Įmonei duotą sutikimą. Sutikimas galioja iki jo įvykdymo arba atitinkamai iki atšaukimo, jei tai atsitinka greičiau. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos tvarkymo teisėtumui, kuris pagrįstas atitinkamu sutikimu, pateiktu prieš atšaukimą.

Asmens duomenys gaunami iš kitų šaltinių. Duomenys gaunami iš kitų įstaigų ar įmonių (pavyzdžiui draudimo įmonių), viešai prieinamų registrų ir pan.

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Pateikdamas duomenų subjektas Įmonei asmens duomenis sutinka, kad Įmonė naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus duomenų subjektui ir teikdama paslaugas, kurių duomenų subjektas tikisi. Asmens duomenys Įmonei reikalingi šiais tikslais:

Įmonės gaunamų paslaugų, prekių sutarčių su duomenų subjektu sudarymas ir vykdymas; kontaktų išsaugojimas, užtikrinant galimybę susisiekti su jais; Mokesčių apskaita ir įmokų kontrolė. Šiuo tikslu renkame šiuos duomenis:

Vardas (-ai), pavardė (-ės)

Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

Darbovietė ir pareigos (jei informacija teikiama kaip juridinio asmens atstovas)

Gyvenamosios vietos adresas

Banko sąskaitos duomenys

Įmonės teikiamų paslaugų vykdymas; kontaktų išsaugojimas, užtikrinant galimybę susisiekti su jais; Skolų išieškojimas; Mokesčių apskaita ir įmokų kontrolė. Šiuo tikslu renkame šiuos duomenis:

Vardas (-ai), pavardė (-ės)

Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

Gyvenamosios vietos adresas

Mokėjimo istorija

Kiti duomenys, reikalingi sutarties ar teisės aktuose nustatytų pareigų tinkamam vykdymui

Užklausų, komentarų ir nusiskundimų administravimas. Šiuo tikslu renkame šiuos duomenis:

Vardas (-ai)

Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

Klausimo, komentaro ar nusiskundimo tekstas

Tiesioginė rinkodara. Šiuo tikslu renkame šiuos duomenis:

Vardas (-ai), pavardė (-ės)

Gyvenamosios vietos adresas

Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

Kitais tikslais, kuriais Įmonė turi teisę tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, kai duomenų subjektas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Įmonės teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Įmonę įpareigoja atitinkami teisės aktai.

 

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

Įmonė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

Įmonė gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įmonei paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įmonės vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įmonės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įmonė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.

Įmonė taip pat gali teikti Klientų duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

Įmonė garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.

 

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

Įmonės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Įmonės informacinėse sistemose. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.

Nors duomenų subjektas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Įmonės paslaugų, tačiau Įmonė ir toliau privalo saugoti duomenų subjekto duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

 

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi. Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su jo tvarkomais duomenimis, tvarkymo tikslais, saugojimo laikotarpiu, savo teisėmis, informacija ar naudojamas automatizuotas sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą bei jo loginį pagrindimą.

Reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis.

Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys.

Bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu.

Reikalauti ištrinti duomenis („Teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.

Teisė į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms.

Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą.

Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo.

 

DĖL DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO GALITE KREIPTIS:

Teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: info@meretum.lt

žodžiu – telefonu: +370 600 22462

raštu – adresu Alberto Telyčėno g. 36, LT-08431 Vilnius

Nepavykus sprendimo rasti kartu, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ( www.ada.lt ), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

 

DUOMENŲ SUBJEKTO ATSAKOMYBĖ:

Informuoti Įmonę apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Įmonei svarbu turėti teisingą ir galiojančią duomenų subjekto informaciją;

pateikti reikalingą informaciją, kad esant duomenų subjekto prašymui Įmonė galėtų identifikuoti duomenų subjektą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu duomenų subjektu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti duomenų subjektą). Tai reikalinga duomenų subjekto ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie duomenų subjektą būtų pateikta tik duomenų subjektui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Perduodami Įmonei asmens duomenis, sutinkate su šia Privatumo politika, suprantate jos nuostatas ir sutinkate jos laikytis.

Ši Privatumo politika yra neatskiriama Įmonės teikiamų paslaugų dalis.

Plėtojant ir tobulinant Įmonės veiklą, Įmonė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką. Įmonė turi teisę vienašališkai, iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama internetinėje svetainėje www.meretum.lt

Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinės svetainės www.meretum.lt sistemoje.

bottom of page